Monday, 21 August 2017

A Alıştırma

Gâh hazreti Zülkarneyn tahrîk-i zebân-ı mu’cizbeyân edüb

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


şekerrîz edüb hazreti İskender ol nebât-i kelimâttan şîrînmezâk olurdu. Giderek cevâhir-i
kelimât bu semte îsâr olundu ki pâdişâhlar
âlemin kalbidir. Kalb ki müstakîmü’l-ahvâl olmayıp hadd-i i’tidâlden münharif
ola. Beher hâl beden ihtilâlpezîr olur. İmdi pâdişahlara adl ü dâd
sermâye-i sedâddır ve merhamet ü insâf sebeb-i cem’iyyet-i reâyâ ve cevr ü
i’tisâf bâ’is-i perîşânî-i berâyâdır denildikte pâdişâhımız zıllullâh ve’l-âlem hazretleri
bir medd âh çekti. Az kaldı ki gülberg-i ruhsâr-ı lâlereng reng-i sünbülbûyuna jâlemisâl
[katarât-ı sirişk-i dîdeyi rîzân edeler]
Bir mikdar tevakkuftan sonra şeh-i kâmrân, hüsrev-i
Cemcenâb “Zi deryâ-yı leb rîht dürr-i hoşâb” dedi ki ey sâhibkırân-
ı âlem takrîr-i dilpezîrin üzre pâdişahlara adl ü dâd sermâye-i
menşûr-i saâdet olduğu ma’lûmdur. Ol pâdişâh ki serçeşme-i insâfdan bînasîbdir, ayn-ı
inâyet-i Hak’tan mahrûmdur. Ammâ müşkül budur ki
imdâd-ı avn-i hazret-i Rabbü’l-erbâb celle celâluhu ile bir zamanda tahtgâh-ı
saltanata cülûs eyliyesin ki kârhâne-i âlem serâser harâb ü yebâb
ve halkın âteş-i fitne-i eşkıyâ ile ciğerleri kebâb ola. Ceddim merhûm
ve mağfûr leh hüdâvendigâr-ı a’zam Sultân Murâd Hân tayyeballâhu serâhu kal’-ı şecere-i

rafz u ilhâd için memâlik-i Kızılbaş bihârına râyât-ı hümâyûnhümâ

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Extension Restriction Allowed file extensions: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3
  • No comments found

Popüler Yazılar

Dikkat

Burada yer alan bir(kaç) eserin telif hakları size ait veya yasal temsilcisi iseniz ve eserin burada yer almasını istemiyorsanız eserin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayın.

Osmanlıca Çeviri @osmanlicaci

Sat Nov 05 17:22:35 +0000 2016

Ankara Hüsn-i Hat ve Tezhip Kursu https://t.co/FQuwov76oX
Wed Nov 02 08:38:55 +0000 2016

Yaşayan Hikâyemiz – Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler Yayımlandı https://t.co/p1eZvRdKiW

Çankaya/Ankara

Tel.: +90 538 388 3388

Tel.: +90 546 648 2212

osmanlicacinet@gmail.com

Sosyal Hesaplarımız

x